Mizuki Takahashi

We are a stockist of Mizuki Takahashi's work

Mizuki Takahashi, born in Japan, works in silver, copper, enamel